Токтогул шаардык Кеңешинин ХХVII-чакырылышынын I-сессиясынын

ТОКТОМУ № 05

Токтогул шаары                                                                                                       02.05.2014-жыл

Токтогул Сатылганов атындагы кайрымдуулук фондун түзүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Конституциясы, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, Кыргыз Республикасынын бюджеттик укуктарынын негизги принциптери жөнүндө”, “Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 11-февралындагы “Кыргыз элинин чыгаан, төкмө акыны Токтогул Сатылгановдун 150-жылдык юбилейине арналган иш-чараларды даярдоо жана өткөрүү жөнүндө” № 37-6 буйругун жетекчиликке алуу жана ишке ашыруу максатында Токтогул шаардык кенешинин ХХVII-чакырылышынын I- уюштуруу сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Токтогул Сатылганов атындагы коомдук кайрымдуулук фонду Токтогул шаардык кеңешинин алдында ачылсын. Мамлекеттик тилде- Токтогул Сатылганов атындагы кайрымдуулук фонду, расмий тилде- Общественный благотворительный фонд имени Токтогула Сатылганова деп аталсын.
 2. Токтогул Сатылганов атындагы коомдук кайрымдуулук фондунун Уставы бекитилсин.
 3. Фонддун байкоочу кеңешинин төмөндөгү курамы бекитилсин:

–         Нават кызы Айна- байкоочу Кеңештин төрайымы;

–         Ондошова Майрамкан-төрайымдын орун басары;

–         Солтоева Мира Анарбековна-байкоочу Кеңештин мүчөсү;

–         Солпуев Ороз Солпуевич- байкоочу Кеңештин мүчөсү;

–         Чотоев Таалайбек Коенович – байкоочу Кеңештин мүчөсү;

–         Орозов Таймыр Чилдебаевич- байкоочу Кеңештин мүчөсү;

–         Токтогулов Молдожан Бабажанович- байкоочу Кеңештин мүчөсү;

–         Кудакеев Карабай Жаркыналиевич- байкоочу Кеңештин мүчөсү;

–         Сарпашев Мырсажан Сарпашевич- байкоочу Кеңештин мүчөсү;

4.       Фонддун ревизиялык комиссиясынын төмөндөгү курамы бекитилсин:

–         Теңизбеков Токтосун Тенизбекович-ревизиялык комиссиянын төрагасы;

–         Казатов Максатбек Токтогулович-ревизиялык комиссиянын мүчөсү;

–         Абдыгулов Туратбек Абдыгулович-ревизиялык комиссиянын мүчөсү;

–         Болгонбеков Болот Турдуевич-ревизиялык комиссиянын мүчөсү;

–         Чоюбекова Анархан Сарыпбековна-ревизиялык комиссиянын мүчөсү;

5. Токтогул Сатылганов атындагы коомдук кайрымдуулук фондунун директору кызматына Беделбаев Замирбек Иcмаилович дайындалсын.

6.Токтогул Сатылганов атындагы коомдук кайрымдуулук фондун каттоодон өткөрүп, юридикалык тарап катары тиешелүү мамлекеттик каттоо документтерин берүү жагы Жалал- Абад областтык акыйкат башкармалыгынан суралсын.

7.Мамлекеттик каттоого сунушталган документтердеги маалыматтар тастыкталган жана так экендиги аныкталган жана тиешелүү мамлекеттик жана өз алдынча башкаруу органдары менен жаңы түзүлүп жаткан юридикалык тарап жөнүндө макулдашылгандыгы белгиленсин.

8.Юридикалык тараптыгы тастыкталгандан кийин Токтогул Сатылганов атындагы коомдук кайрымдуулук фондун каттоого алып, тиешелүү документтерин берүү жагы Токтогул райондук салык башкармалыгынан суралсын.

9.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Токтогул шаардык Кеңешине милдеттендирилсин.

10. Бул токтом Токтогул шаарынын www.toktogul.kg сайтына (Мэрия жана Кеңеш бетине)  жайгаштырылсын.

 

Токтогул шаардык
Кеңешинин төрагасы:                                     К.Дербишев

 

1.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

 

1.1.Общественный благотворительный Фонд имени Токтогула Сатылганова именуемый в дальнейшем «Фонд» создается в соответствии с законами Кыргызской Республики «О местных государственных администрациях», «Об основных принципах бюджетного права Кыргызской Республики».

1.2. Общественным фондом признается не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных негосударственных имущественных взносов, преследующая экологические, социальные, благотворительные, культурные, образовательные и иные общественно-полезные цели.

1.3. Фонд является юридическим лицом по законодательству Кыргызской Республики и осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства  Кыргызской Республики.

1.4. Учредителем Фонда является:

Токтогульская районная государственная администрация в лице главы- акима Токтогульской районной государственной администрации Барманова Токтосуна Белековича, находящийся по адресу: Жалал- Абадская область, Токтогульский район, г. Токтогул , улица А. Суеркулова № 1.

1.5.  Фонд организовывает свою работу во взаимодействии с органами государственной власти и управления, органами местного самоуправления, общественными и иными организациями.

1.6. Местонахождение Фонда и его адрес : Жалал-Абадская область Токтогульский район, Г. Токтогул, улица Абди Суеркулова № 1.

1.7.  Срок деятельности Фонда не ограничивается.

1.8.  Полное наименование фонда:

–          на кыргызском языке – Токтогул Сатылганов атындагы коомдук кайрымдуулук фонд;

–          на русском языке – Общественный благотворительный фонд имени Токтогула Сатылганова.

1.9. Сокращенное наименование фонда:

–          на кыргызском языке – Токтогул ККФ;

–          на русском языке – ОБФ Токтогула.

 

2.   ПРАВОВОЙ  СТАТУС  ФОНДА

 

2.1. Фонд  является юридическим лицом с момента государственной регистрации и обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках, в том числе валютный, от своего имени может приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. Фонд  отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики может быть обращено взыскание. Все доходы от деятельности Фонда используются на решение его уставных задач.

2.3. Имущество, переданное фонду его учредителем, является собственностью фонда. Фонд  не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по обязательствам Фонда.

2.4. Фонд  не отвечает  по обязательствам своего учредителя, а учредитель  Фонда не отвечает по его  обязательствам.

2.5. Участник  Фонда  не сохраняет право на переданное им Фонду в собственность имущество, в том числе и имущественные  взносы.

2.6. Фонд  имеет эмблему, штампы и круглую печать со своим наименованием.

2.7. Исполнительный орган обеспечивает использование, сохранность печати и штампов Фонда.

2.8. Фонд вправе самостоятельно определять порядок использования своих доходов, формы и размеры оплаты труда и поощрения своих работников.

2.9. Вмешательство государственных органов или должностных лиц в деятельность Фонда, равно как и вмешательство Фонда в деятельность государственных органов или должностных лиц не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики.

2.10. Фонд вправе вступать в международные общественные организации и поддерживать прямые международные связи.

2.11. Фонд не вправе распределять полученный доход между своими участниками.Полученный Фондом доход направляется на реализацию его уставных целей и задач.

 

 1. 3.      ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ФОНДА

 

3.1. Основной целью создания Фонда является социальная помощь населению, оказание содействия и всемерной поддержки социальным и культурным учреждениям, оказание помощи, в том числе и финансовой, для сохранения, развития и приумножения творческого наследия великого акына-демократа Токтогула Сатылганова. Данная цель будет достигаться путем активнейшего участия в международных и других грантовых проектах, путем активного выдвижения, защиты, софинансирования по выполнению проектных работ, а также предоставления небольших займов сельским женщинам для развития семейного бизнеса, уменьшения уровня безработицы на селе и повышения социального и экономического благосостояния населения района и социальных учреждений за счет средств собранных от добровольных взносов спонсоров, иностранных и международных донорских организаций, благотворительных и иных общественных организаций и учреждений, предпринимателей и всех желающих оказать благотворительную помощь..

3.2.  Фонд осуществляет свою деятельность для реализации следующих задач:

 • Создание и выполнение различного рода проектных работ по оказанию конкретных многосторонних услуг и работ с привлечением в эти проекты финансовую и материальную помощь частных предпринимателей, юридических лиц, а также различных зарубежных и международных организаций и фондов, с обязательным участием в этих проектных линиях Фонда, для выполнения Уставных задач и развития создаваемого  Фонда;
 • Обеспечение моральной и материальной поддержки малообеспеченных и слабозащищенных слоев населения и сельских женщин;
 • Повышение и стабилизация социального уровня жизни, обеспечение гарантированности прав малообеспеченных и слабозащишенных слоев населения.
 • Участие в экологической, благотворительной и гуманитарной  деятельности, охрана природы;
 • Помощь малоимущим слоям населения – многодетным семьям, детям сиротам и т.д.;
 • Развитие долгосрочной программы предоставления различного вида услуг и выделение финансовых средств для выполнения строительных и ремонтных работ социальным учреждениям, крестьянским и фермерским хозяйствам, а также малым предприятиям агропромышленного  бизнеса, с целью развития предпринимательства;
 • Проведение семинаров, конференций, круглых столов на темы направленных на

достижение целей Фонда;

 • Работа с группами инвесторов и местными работодателями для обеспечения работой безработных;
 • Благотворительная помощь нуждающимся гражданам, социальным учреждениям и организациям;
 • Содействие Государственным и иным структурам в реализации Государственных

Программ по гендерному  развитию;

 • Разработка и содействие Государственным и иным структурам в реализации программ экономического и социального развития в Токтогульском районе;
 • Активное вовлечение населения Токтогульского района в процесс духовного и нравственного развития;

 

 

 

 

 • производственная деятельность в целях осуществления уставных задач;
 • проведение культурно – просветительных, научно – образовательных, а также спортивно – оздоровительных мероприятий;
 • создание и укрепление партнерских связей с НКО (некоммерческие организации), государственными структурами, бизнес структурами и международных организаций;
 • создание и участие в совместных проектах с другими некоммерческими организациями с целью достижения общих общественных благ и задач Фонда;
 • освещает свою деятельностью, через Средства Массовой Информации (СМИ).

3.3.  Фонд осуществляет свою деятельность для реализации и других задач, не запрещенных законодательством Кыргызской Республики.

 

 1. 4.   ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА

 

 4.1.     Фонд в порядке, определяемом законодательством Кыргызской  Республики, осуществляет производственную и хозяйственную деятельность.

4.2.  Доходы от производственной и хозяйственной деятельности не могут        перераспределяться между учредителями Фонда и используются только для выполнения уставных задач. Предполагается  использование фондом своих средств на    благотворительные цели указанные в Уставе фонда.

4.3.  Фонд имеет право заниматься любыми видами деятельности, не запрещенными законами Кыргызской Республики, которые не противоречат целям и задачам определенным в Уставе Фонда, программных документах и иных актах.

 

5.   ОРГАНЫ  УПРАВЛЕНИЯ

 

5.1.     Органами управления Фонда являются:

1)  Высший орган – Учредитель;

2)  Наблюдательный орган – Наблюдательный совет;

3)  Исполнительный орган – Директор;

4)  Контрольный орган – Ревизионная комиссия.

5.2.     Порядок образования и деятельность органов управления Фонда определяется настоящим Уставом и другими локальными нормативными актами Фонда.

 

6.   УЧРЕДИТЕЛЬ

 

6.1.   Учредитель Фонда являются высшим органом управления Фонда.

6.2.   Исключительной компетенцией учредителя является:

– внесение изменений и дополнений в настоящий Устав и другие локальные нормативные акты Фонда;

– избрание  и досрочное освобождение от должности членов наблюдательного совета;

– избрание и досрочное освобождение от должности членов Ревизионной комиссии;

– утверждение долгосрочных и наиболее важных программ и основных направлений деятельности Фонда;

– утверждение отчетов Ревизионной комиссии  и аудитора;

– утверждение локальных нормативных актов Фонда;

– иные вопросы, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики, настоящим Уставом и другими локальными нормативными актами Фонда.

6.3.   Решения учредителей принимаются на его заседаниях.

6.4.   Учредители вправе передать на разрешение других органов управления Фонда, часть вопросов, отнесенных к своей компетенции. При этом, вопросы, отнесенные к исключительной компетенции учредителя, передачи на разрешение другим органам управления Фонда не подлежат.

7.   НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

7.1.   Наблюдательный совет является наблюдательным органом Фонда осуществляющим внутренний надзор за:

– избрание и досрочное освобождение от должности Директор Фонда;

– деятельностью фонда;

– принятием другими органами фонда решений и обеспечением их исполнения;

– использованием средств фонда;

– соблюдением фондом законодательства Кыргызской Республики;

– соблюдением фондом целей, в интересах которых он был создан.

7.2.   Наблюдательный совет избирается Учредительным Собранием с участием учредителя сроком на 3 года в  количестве 9 человек.

7.3.   Решения Наблюдательного совета принимаются на его заседаниях простым большинством голосов. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.

7.4. Наблюдательный Совет фонда осуществляет свою деятельность на общественных началах и состоит из председателя, заместителя председателя и 7 членов Совета.

7.5.   Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

7.6.   Заседания Наблюдательного совета правомочны при наличии кворума. Кворумом является присутствие более половины от числа избранных членов Наблюдательного совета.

7.7.   К компетенции Наблюдательного совета фонда относится решение следующих вопросов:

– утверждение финансового плана и смет фонда и внесение в него изменений;

–     избрание и досрочное освобождение от должности Директора Фонда;

– принятие решений о вступлении Фонда в другие организации и объединения в Кыргызской Республике, а также международные организации, если это не противоречит законодательству Кыргызской Республики;

– принятие решений о создании филиалов и представительств Фонда;

– другие вопросы, которые настоящим Уставом и другими локальными правовыми актами Фонда не отнесены к компетенции других органов управления Фонда.

 

8.   ДИРЕКТОР

8.1.     Директор Фонда (далее Директор) является единоличным исполнительным органом Фонда.

8.2.     Директор осуществляет текущее руководство деятельности Фонда.

8.3.   Директор утверждает организационную структуру Фонда, численность

управления и фонда;

8.4. Все расходы по содержанию штата директора, социальных, налоговых и других выплат производится за счет средств фонда согласно утвержденной сметы расходов. На штатных сотрудников фонда распространяется законодательство Кыргызской Республики о труде, социальном обеспечении и медицинском страховании.

8.5.     Директор назначается Наблюдательным Советом Фонда  сроком на 3 года.

8.6.     Директор:

– заключает от имени Фонда любые гражданско-правовые сделки и трудовые договора (контракты);

– осуществляет прием на работу сотрудников Фонда и их увольнение;

– выдает доверенности;

– представляет Фонд во всех государственных, частных, общественных организациях и объединениях, в международных организациях;

– определяет условия оплаты и премирования сотрудников Фонда;

8.7. Директор в пределах своих полномочий издает приказы и распоряжения обязательные для всего персонала Фонда.

8.8.   В случае переизбрания Директора, по мотивам его деятельности или бездействия, ему должны быть предъявлены мотивированные претензии.

8.9.     Мотивированные претензии, предусмотренные настоящим Уставом вносятся в Наблюдательный совет с соблюдением положений настоящего Устава в письменном виде за 10 дней до проведения Общего собрания Фонда.

 

9.   РЕВИЗИОННАЯ  КОМИССИЯ

 

9.1.      Ревизионная комиссия является контрольным органом Фонда.

9.2.      Ревизионная комиссия избирается учредителем сроком на  3 года, в количестве 5 человек.

9.3.      Ревизионная комиссия состоит из председателя и двух членов.

9.4.      Членами Ревизионной комиссии не могут быть лица, занимающие какие-либо должности в руководящих и исполнительных органах Фонда.

9.5.      Ревизионная комиссия контролирует финансовую и хозяйственную деятельность Фонда. По итогам года Ревизионная комиссия представляет отчет, утверждаемый Директором.

9.6.      Все должностные лица Фонда обязаны содействовать выполнению  Ревизионной комиссией своих функций.

9.7.  При исполнении своих обязанностей Ревизионная комиссия может использовать услуги сторонних специалистов (независимый аудитор, оценщик и др.).

 

10.       ИМУЩЕСТВО  И  СРЕДСТВА  ФОНДА

 

10.1.    Имущество Фонда  составляют материальные и финансовые ресурсы, находящиеся на его бухгалтерском балансе и являющиеся собственностью Фонда. Фонд может иметь в собственности здания, сооружения, оборудование, транспорт, имущество культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности, предусмотренные настоящим Уставом.

10.2.    Источниками образования имущества Фонда являются:

– добровольный взнос учредителя;

– добровольные взносы частных лиц, организаций и учреждений;

– доходы от производственно-хозяйственной деятельности Фонда;

– средства, получаемые от использования имущества Фонда;

–  доходы от мероприятий, проводимых Фондом;

–  долгосрочные и краткосрочные кредиты;

– техническая и спонсорская помощь;

– иные поступления, не запрещенные действующим законодательством Кыргызской Республики.

10.3.    Доходы от всех видов деятельности Фонда могут быть использованы исключительно на реализацию уставных целей и задач Фонда.

10.4.    В установленном порядке Фонд ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность.

 

11.Ведение учета и отчетности общественного фонда.

 

11.1. Общественный фонд ведет оперативный, бухгалтерский  и статистический учет в соответствии с порядком, установленным в Кыргызской Республике.

11.2. Фонд несет ответственность за ведение и достоверность учета и отчетности.

11.3. Государственные органы, в компетенции которых по законодательству Кыргызской Республики входит контрольные функции за фондом, имеют право проверять хозяйственную деятельность фонда.

 

                          12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ  И  ЛИКВИДАЦИЯ  ФОНДА

 

12.1.Прекращение деятельности Фонда производится в порядке предусмотренном законодательством Кыргызской Республики, по решению учредителя или по решению суда.

12.2.Имущество Фонда, оставшееся после расчетов с бюджетом и другими кредиторами,  направляется на цели, указанные в настоящем Уставе.

12.3.Прекращение деятельности Фонда наступает с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр  юридических лиц.

12.4. Документы, возникшие в процессе деятельности Фонда, в случае его ликвидации, подлежат хранению и использованию в соответствии с требованиями Закона Кыргызской Республики «О национальном архивном фонде Кыргызской Республики».

                                                      Учредитель

           общественного благотворительного фонда имени Токтогула Сатылганова

 

         Торага Токтогульского городского Кенеша

 

          Дербишев Кубанычбек Дербишевич